Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

530

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów to:

- oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych w 2017 roku (np. alimenty, stypendia szkolne, staże ze środków unijnych, diety)

- zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2017 roku

- zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego dotyczące członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku za 2017 rok (działalność gospodarcza karta podatkowa/ ryczałt)

Ponadto jeżeli którykolwiek z pełnoletnich członków rodziny we wskazanym roku utracił dochód i/lub uzyskał nowy to obowiązkowo musi przedłożyć:

- dokument określający datę utraty dochodu (świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło, pit-11, pit-37, pit-36 – za 2017 rok)

- dokument określający wysokość dochodu uzyskanego (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o odbyciu stażu oraz zaświadczenie o uzyskanym dochodzie za drugi przepracowany miesiąc kwota brutto i netto)             

Inne dokumenty:

- wnioskodawca mający alimenty na dziecko: orzeczenie sądu lub odpis prawomocnego wyroku lub odpis zawartej ugody przed mediatorem (kopia i oryginał do wglądu)

- w przypadku dziecka przysposobionego kserokopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenia sądu rodzinnego albo ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

- kopia karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnionego do ubiegania się o świadczenie

- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację lub odpis aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka

- orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, jeżeli takie posiada            
- zaświadczenie ze szkoły (w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły;
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o jego bezskuteczności lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji.
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.

W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Nr pokoju:  1 – parter )
Nr telefonu: (0-46) 874 84 75 w Rogowie lub  przez internet, wykorzystując:

  • bankowość elektroniczną
  • platformę usług elektronicznych ZUS
  • platformę usług elektronicznych ZUS   portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia
  • ePUAP  elektroniczną platformę usług administracji publicznej.

Nie pobiera się.

 W ciągu  30 dni zostanie wydania decyzja administracyjna, natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanej  może wynieść 2 miesiące. 

W przypadku nowego okresu zasiłkowego:
• wnioski złożone do dnia 31 sierpnia zostaną rozpatrzone do dnia 31 października
• wnioski złożone od dnia 1 września do dnia 30 września zostaną rozpatrzone do dnia 30 listopada
• wnioski złożone od dnia 1 października do dnia 31 października  zostaną rozpatrzone do 31 grudnia
• wnioski złożone od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada zostaną rozpatrzone do 31 stycznia następnego roku

• wnioski złożone od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku zostaną rozpatrzone do ostatniego dnia lutego następnego roku

 

* Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

* Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

* rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustelenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W terminie 14 dni można wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Ośrodka.

 

Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną:

  • bezpośrednio w jej siedzibie,
  • wyślij do niej pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).

Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 

* Przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.

 

Przysługują osobie uprawnionej:

-do ukończenia 18 roku życia, albo

-do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;

-bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Kryterium dochodowe

 

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

 

Wysokość świadczenia z fundusz alimentacyjnego 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

 

Formularze i załączniki:

oswiadczenie_wnioskodawcy_o_osobach_zobowiazanych_do_alimentacji.pdf [pdf, 385.76 KB]

wniosek_o_ustalenie_prawa_do_swiadczenia_z_funduszu_alimentacyjnego.pdf [pdf, 121.12 KB]

oswiadczenie_o_dochodach_nieopodatkowanych.pdf [pdf, 428.13 KB]

oswiadczenie_o_wielkosci_gospodarstwa_rolnego.pdf [pdf, 77.78 KB]

zalacznik_do_wniosku_o_ustalenie_prawa_do_swiadczenia_z_funduszu_alimentacyjnego.pdf [pdf, 95.76 KB]

Kategorie:

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie

Realizacja: IDcom.pl