Zasiłek rodzinny wraz z przysługującymi dodatkami

520

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów to: 

- oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych za 2017 rok (np. alimenty, stypendia szkolne, staże ze środków unijnych, diety)

- zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni za 2017r.

- zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego dotyczące członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku (działalność gospodarcza karta podatkowa/ ryczałt) za 2017 rok

Ponadto jeżeli którykolwiek z pełnoletnich członków rodziny we wskazanym roku utracił dochód i/lub uzyskał nowy to obowiązkowo musi przedłożyć:

- dokument określający datę utraty dochodu (świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło, pit-11, pit-37, pit-36 – za 2017 rok)

- dokument określający wysokość dochodu uzyskanego (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o odbyciu stażu oraz zaświadczenie o uzyskanym dochodzie za drugi przepracowany miesiąc kwota brutto i netto)             

Inne dokumenty:

- wnioskodawca mający alimenty na dziecko: orzeczenie sądu lub odpis prawomocnego wyroku lub odpis zawartej ugody przed mediatorem (kopia i oryginał do wglądu)

- w przypadku dziecka przysposobionego kserokopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenia sądu rodzinnego albo ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

- kopia karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnionego do ubiegania się o świadczenie

- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację lub odpis aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka

- zaświadczenie od lekarza lub położnej informujące o tym, że mama dziecka była pod opieką lekarza nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu (zaświadczenie to nie obejmuje opiekuna prawnego ani opiekuna faktycznego dziecka)

- orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, jeżeli takie posiada

W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Nr pokoju:  1 – parter )
Nr telefonu: (0-46) 874 84 75 w Rogowie lub  przez internet, wykorzystując:

  • bankowość elektroniczną
  • platformę usług elektronicznych ZUS
  • portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia
  • ePUAP  elektroniczną platformę usług administracji publicznej.

Nie pobiera się.

 W ciągu  30 dni zostanie wydania decyzja administracyjna, natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanej  może wynieść 2 miesiące. 

W przypadku nowego okresu zasiłkowego:
• wnioski złożone do dnia 31 sierpnia zostaną rozpatrzone do dnia 30 listopada
• wnioski złożone od dnia 1 września do dnia 31 października zostaną rozpatrzone do dnia 31 grudnia
• wnioski złożone od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada  zostaną rozpatrzone do 31 stycznia następnego roku
• wnioski złożone od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku zostaną rozpatrzone do ostatniego dnia  lutego następnego roku.

* ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

* rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

* rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

* rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką

* ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

W terminie 14 dni można wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Ośrodka.

 

Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną:

  • bezpośrednio w jej siedzibie,
  • wyślij do niej pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).

Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);

3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

 

* Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

- 18 roku życia lub

- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.


Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

 

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

 

6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

 

Kryterium dochodowe

* Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

 

* Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który wprowadza nowy sposób ustalania wysokości przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę). Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

 

- zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;

 

- dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka -podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;

 

- dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - podzielonych przez 12.

 

 * W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z powyższym mechanizmem, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują (art. 5 ust. 3-3d ustawy).

 


 

Okres pobierania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 

 

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego

 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1)  95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego

1) Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje:

* Matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka;

* Jeżeli wniosek złożono do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia;

* Jeżeli matka dziecka podlegała opiece medycznej nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie stosuje się do opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych dziecka).

 

Wysokość dodatku z tytułu urodzenia dziecka

1000,00 zł jednorazowo na każde dziecko

 

Wymagane dokumenty

* Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

- zaświadczenie lekarza ginekologa lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

* Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania tut. Ośrodek ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka nie przysługuje:

* W przypadku pobrania dodatku z tytułu urodzenia dziecka przez matkę lub ojca w innej gminie;

* Jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną później niż od 10 tygodnia ciąży:

* Wniosek o przyznanie dodatku  z tytułu urodzenia  dziecka zostanie złożony po upływie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

 

 

2) Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje:

* Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
- 24 miesięcy kalendarzowych;
- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli opieka sprawowana jest nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

* Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

* Dodatek przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami lub od dnia przyznania uprawnień do urlopu wychowawczego do końca okresu zasiłkowego lub do dnia przyznania uprawnień do urlopu wychowawczego lub do dnia, w którym upływa 24, 36, 72 miesięczny okres jego pobierania;

* W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych, faktycznych dziecka przysługuje jeden dodatek.

 

Wysokość dodatku z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek wypłacany jest w wysokości 400,00 zł miesięcznie. Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującego za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

Wymagane dokumenty

* Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

- zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony  urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

- zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającą całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

* Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania tut. Ośrodek ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

 

2) Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek:

* Bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

* Podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

* W okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;

* Korzysta ze świadczenia rodzicielskiego;

* Dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w nim z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

 

3) Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje:

* Samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
a) drugi z rodziców dziecka nie żyje;
b) ojciec dziecka jest nieznany;
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka zostało oddalone;

osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

 

Wysokość dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

W wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

 

Wymagane dokumenty

* Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dostarcza dokumenty wymienione przy zasiłku rodzinnym w tym:

- kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub

- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;

* Osoba ucząca się musi dostarczyć:

- odpis zupełny lub skrócony  aktów zgonu rodziców

(Osoba ucząca się- to osoba pełnoletnia ucząca się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.)

* Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania tut. Ośrodek ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.


 4) Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje:

Matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

 

Wysokość dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

W wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dostarcza dokumenty wymienione przy zasiłku rodzinnym.


5) Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje:

Matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

 

Wysokość dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

W wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dostarcza dokumenty wymienione przy zasiłku rodzinnym.


6) Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:

* Matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

 

Dodatek przysługuje w kwocie

* W związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko;

* W związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko.

 

Wymagane dokumenty

* Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

- zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania;

- zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;

* Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania tut. Ośrodek ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.


7) Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje:

* Matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, raz w roku szkolnym.

* Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

* Osoba ucząca się- to osoba pełnoletnia ucząca się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

 

Dodatek przysługuje w wysokości:

W wysokości  100,00 zł jednorazowo na dziecko.

 

Wymagane dokumenty

* Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dostarcza dokumenty wymienione przy zasiłku rodzinnym w tym:

- zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (dotyczy dziecka, które ukończyło 18 rok życia).

* Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania tut. Ośrodek ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Formularze i załączniki:

wniosek_o_ustalenie_prawa_do_zasilku_rodzinnego_oraz_dodatkow_do_zasilku_rodzinnego.pdf [pdf, 165.94 KB]

zalacznik_do_wniosku_o_ustalenie_prawa_do_zasilku_rodzinnego_oraz_dodatkow_do_zasilku_rodzinnego.pdf [pdf, 125.2 KB]

oswiadczenie_wnioskodawcy_o_wielkosci_gospodarstwa_rolnego.pdf [pdf, 77.44 KB]

oswiadczenie_wnioskodawcy_o_dochodach_nieopodatkowanych.pdf [pdf, 93.4 KB]

Kategorie:

Świadczenia rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie

Realizacja: IDcom.pl