Becikowe - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

522

*Podstawowe dokumenty:

- wypełniony wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;

- zaświadczenie od lekarza lub położnej informujące o tym, że mama dziecka była pod opieką lekarza nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu (zaświadczenie to nie obejmuje opiekuna prawnego ani opiekuna faktycznego dziecka);

- dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów.

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów każdego pełnoletniego członka rodziny z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy (okres zasiłkowy – oznacza to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych).

* Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów to:

- oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych we wskazanym roku;

- zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni we wskazanym roku;

-oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne.

* Ponadto jeżeli którykolwiek z pełnoletnich członków rodziny we wskazanym roku utracił dochód i/lub uzyskał nowy to obowiązkowo musi przedłożyć:

-dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;

-dokument określający wysokość dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu we wskazanym roku.

* Inne dokumenty:

- wnioskodawca mający alimenty na dziecko: orzeczenie sądu lub odpis posiedzenia sądowego lub odpis zawartej ugody przed mediatorem (kopia i oryginał do wglądu);

- w przypadku dziecka przysposobionego kserokopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenia sądu rodzinnego albo ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

- kopia karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnionego do ubiegania się o świadczenie;

- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację lub odpis aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka.

W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Nr pokoju:  1 – parter ) Nr telefonu: (0-46) 874 84 75 w Rogowie lub  przez internet, wykorzystując:

  • bankowość elektroniczną
  • platformę usług elektronicznych ZUS
  • portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia
  • ePUAP  elektroniczną platformę usług administracji publicznej.


 

·

Nie pobiera się.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

* ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

* rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

* rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

* rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234);

* ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

W terminie 14 dni można wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Ośrodka.

 

Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną:

  • bezpośrednio w jej siedzibie,
  • wyślij do niej pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).

Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Kto może ubiegać się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka w związku z urodzeniem się żywego dziecka.

W celu otrzymania jednorazowej zapomogi koniecznym jest złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku dziecka objętego opieką faktyczną lub opieką prawną, a także w przypadku dziecka przysposobionego wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną lub od dnia przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Kryterium dochodowe

Otrzymanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1 922,00 zł.

 

Wysokość świadczenia

Świadczenie wypłacane jest w jednorazowej kwocie 1.000,00 zł na każde dziecko.


Kiedy jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje gdy:

* Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka zostanie złożony po upływie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub po upływie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną lub od dnia przysposobienia (w przypadku dziecka objętego opieką faktyczną lub opieką prawną, a także w przypadku dziecka przysposobionego);

* matka dziecka nie pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu;

* dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1.922,00 zł;

* jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka została pobrana np. w innym organie.

Formularze i załączniki:

wniosek_o_ustalenie_prawa_do_jednorazowej_zapomogi_z_tytulu_urodzenia_sie_dziecka.pdf [pdf, 108.29 KB]

zaswiadczenie_lekarskie.pdf [pdf, 210.35 KB]

oswiadczenie_wnioskodawcy_o_dochodach_nieopodatkowanych.pdf [pdf, 93.4 KB]

oswiadczenie_wnioskodawcy_o_wielkosci_gospodarstwa_rolnego.pdf [pdf, 77.44 KB]

zalacznik_do_wniosku_o_ustalenie_prawa_do_jednorazowej_zapomogi_z_tytulu_urodzenia_sie_dziecka.pdf [pdf, 86.7 KB]

Kategorie:

Świadczenia rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie

Realizacja: IDcom.pl