Zasiłek pielęgnacyjny

5210

* Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny  (matki/ojca/opiekuna prawnego/opiekuna faktycznego);

* Orzeczenie o niepełnosprawności, albo

* Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo

* Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

* W przypadku osoby pobierającej rentę lub emeryturę - decyzję przyznającą.

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.

 

W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Nr pokoju:  1 – parter )
Nr telefonu: (0-46) 874 84 75 w Rogowie lub  przez internet, wykorzystując:

 

  • bankowość elektroniczną
  • platformę usług elektronicznych ZUS
  • portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia
  • ePUAP  elektroniczną platformę usług administracji publicznej.


 

·    

 

 

Nie pobiera się.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

* ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

* rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

* rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

* ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

 

W terminie 14 dni można wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Ośrodka.

 

Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną:

  • bezpośrednio w jej siedzibie,
  • wyślij do niej pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).

Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

* Niepełnosprawnemu dziecku;

* Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

* Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

* Osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 

Kryterium dochodowe

Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie. Także jego wysokość nie jest uzależniona od kryterium dochodowego.

 

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 184,42 zł miesięcznie.

 

Na jaki okres przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznawane jest:

-jeżeli orzeczenie wydano na czas określony: do końca miesiąca, w którym upływa termin orzeczenia,

-jeżeli orzeczenie wydano na czas nieokreślony: zasiłek przyznany jest na czas nieokreślony,

-osobom, które ukończyły 75 lat zasiłek przyznany jest na czas nieokreślony.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli:

* Osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;

* Osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;

* Jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Formularze i załączniki:

wniosek_o_ustalenie_prawa_do_zasilku_pielegnacyjnego.pdf [pdf, 96.58 KB]

upowaznienie_do_zlozenia_wniosku.pdf [pdf, 166.5 KB]

Kategorie:

Świadczenia rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie

Realizacja: IDcom.pl