Świadczenie pielęgnacyjne

5211

* W przypadku ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne na dziecko do ukończenia 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności;

* W przypadku ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne na dziecko powyżej 16 roku życia orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

* Dokumenty potwierdzające stan cywilny wnioskodawcy i osoby wymagającej opieki, np. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka;

* Dokumenty potwierdzające staż pracy wnioskodawcy, np. świadectwa pracy, umowy zlecenie, decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy;

* Zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;

* Kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

* Kopię karty pobytu i kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy'';

* Oświadczenie o formie wypłacania świadczeń;

* Inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Nr pokoju:  1 – parter )
Nr telefonu: (0-46) 874 84 75 w Rogowie lub  przez internet, wykorzystując:

  • bankowość elektroniczną
  • platformę usług elektronicznych ZUS
  • portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia
  • ePUAP  elektroniczną platformę usług administracji publicznej.

Nie pobiera się.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

* ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

* rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

* rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

* ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

W terminie 14 dni można wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Ośrodka.

 

Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną:

  • bezpośrednio w jej siedzibie,
  • wyślij do niej pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).

Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego może złożyć:

* matka lub ojciec dziecka

* opiekun faktyczny dziecka

* rodzina zastępcza, spokrewniona w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dziadkowie, rodzeństwo)

* inna osoba, na której zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

* Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które ubiegać mogą się w/w osoby, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się:

- orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwości samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

* W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne występuje osoba zobowiązana do alimentacji inna niż spokrewniona w pierwszym stopniu to, aby otrzymać świadczenie należy spełnić łącznie następujące warunki:

- rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- nie ma opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej spokrewnionej lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

* Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

- nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub

- w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

 

Kryterium dochodowe

Świadczenie pielęgnacyjne nie zależy od wysokości dochodu.

 

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Od 1 stycznia 2018r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1583 zł w związku z przeprowadzoną waloryzacją.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

Okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego 

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.


 

Ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno - rentowe

* Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne organ właściwy opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz zdrowotne, o ile nie podlegają tym ubezpieczeniom z innego tytułu. Podstawę wymiaru składek stanowi kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne organ właściwy opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu lub nie są członkami rodziny osoby ubezpieczonej. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego następuje na wniosek wnioskodawcy i obejmuje okres od dnia przyznania świadczenia do dnia utraty prawa do jego pobierania.

* Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe odprowadzana jest od dnia przyznania świadczenia, jednakże, na podstawie złożonych przez świadczeniobiorcę dokumentów o przebiegu zatrudnienia, organ może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia oraz za jaki okres za tę osobę powinien opłacać składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Konsekwencją powyższego może być korekta okresu odprowadzania ww. składek. Należy bowiem pamiętać, iż składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane są przez organ właściwy przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Świadczenia dla rolników

* W przypadku, gdy o świadczenie ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenie te przysługuje odpowiednio:

- rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

- małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

* Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

* Osoba sprawująca opiekę:

- ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

-ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

* Osoba wymagająca opieki:

- została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

- pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

- członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

- na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

- na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

1) świadczenia rodzicielskiego lub

2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub

3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub

4) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub

5) zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

 

Formularze i załączniki:

wniosek_o_ustalenie_prawa_do_swiadczenia_pielegnacyjnego_od_1_listopada_2017r.pdf [pdf, 104.58 KB]

oswiadczenie_do_swiadczenia_pielegnacyjnegp.pdf [pdf, 200.49 KB]

oswiadczenie_o_ubezpieczeniu_zdrowotnym.pdf [pdf, 196.82 KB]

Kategorie:

Świadczenia rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie

Realizacja: IDcom.pl