Za Życiem - jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

"Za Życiem" to jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowane ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.


Osoby uprawnione do świadczenia

 

O świadczenie z ustawy "Za Życiem" ubiegać się może rodzic, opiekun prawny dziecka (osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem) lub opiekun faktyczny dziecka (osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o przysposobienie dziecka)

 

 

 

Kiedy złożyć wniosek

 

W ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

 Termin składania wniosku jest określony w miesiącach. Upływa dokładnie rok po urodzeniu dziecka.

 

 

 

Są wyjątki – jeśli dziecko urodziło się:

 

- 1 stycznia – złóż wniosek do 2 stycznia następnego roku (1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego termin składania wniosku wydłuża się do najbliższego dnia powszedniego),

 

- 29 lutego w roku przestępnym – złóż wniosek do 28 lutego następnego roku.

 

 

 

Jeśli złożysz wniosek po terminie – nie będzie rozpatrzony i nie dostaniesz świadczenia. Jeśli wniosek ma braki albo błędy – urząd poprosi cię o jego uzupełnienie lub poprawienie. Jeśli tego nie zrobisz – wniosek nie będzie rozpatrzony i nie dostaniesz pieniędzy.

 

 

 

Co przygotować

 

* wniosek o jednorazowe świadczenie,

 

 

* zaświadczenie lekarskie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, która zagraża życiu (upośledzenie lub choroba powstały podczas ciąży lub porodu),

 

Nie ma formalnego wzoru takiego oświadczenia. Wydaje je tylko i wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologiii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

 

 

 

* zaświadczenie lekarskie albo zaświadczenie od położnej, które potwierdza, że matka dziecka najpóźniej od 10. tygodnia ciąży była pod opieką lekarską.

 

 

Wzór tego oświadczenia jest taki sam jak oświadczenia do becikowego – jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Takiego zaświadczenia nie składa opiekun prawny, opiekun faktyczny lub osoba, która przysposobiła dziecko.

 

 

Ile dostaniesz

 

4000 zł (jednorazowo),

 

świadczenie nie zależy od wysokości twojego dochodu.

 

 

 

Opłaty

 

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

 

 

 

W jakich przypadkach nie przysługuje świadczenie

 

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej. Jednorazowe świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.

 

 

 

Jednorazowe świadczenie, podobnie jak świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze, podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w przypadku gdy osoba uprawniona do jednorazowego świadczenia lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. w kraju UE, EOG lub Szwajcarii i nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy ani związany z podjęciem nauki), wniosek wraz z dokumentami zostanie przekazany marszałkowi województwa w celu ustalenia, czy w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

 

 

 

Podstawa prawna

 

* ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem";

 

 

* ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;

 

* rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

 

 

Co zrobić, jeśli instytucja odmówi wypłaty świadczenia

 

Możesz odwołać się od jej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego w Łodzi. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.

 

Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną:

 

* bezpośrednio w jej siedzibie,

 

* wyślij do niej pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).

 

Złożenie odwołania jest bezpłatne.

 

Formularze i załączniki:

wniosek.pdf [pdf, 586.6 KB]

zaswiadczenie_lekarskie.pdf [pdf, 210.45 KB]

zaswiadczenie__lekarskie_zazyciem.pdf [pdf, 108.01 KB]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie

Realizacja: IDcom.pl