Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2018r.  << więcej
 

1. Informacje ogólne dla klienta:

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, kobiety w ciąży, zwłaszcza z powikłaniami, kobiety, których dzieci nie przeżyły ciąży lub porodu, kobiety wychowujące niepełnosprawne dziecko oraz członkowie ich rodzin mają prawo do skorzystania z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

Asystent rodziny pomaga w zapewnieniu poradnictwa w zakresie: przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej, świadczeń opieki zdrowotnej, a także wsparcia finansowego, w tym jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł.

Asystent rodziny stał się odpowiedzialny za koordynację poradnictwa dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

2. Zapoznaj się:

 

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Informator - Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

 

3. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)
 • Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697) w art. 15 ust. 1 pkt  13a) dodano asystentowi rodziny nowe zadanie: realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U.  poz. 1860)

 

4. Tryb udzielania wsparcia:

Składa się z następujących etapów:

1. Złożenie wniosku o koordynację wsparcia

 • osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby uprawnionej do siedziby GOPS (zgłoszenia może dokonać osoba uprawniona, przedstawiciel ustawowy lub inna osoba bądź instytucja za jej zgodą)

2. Rozpatrzenie wniosku i wyznaczenie osoby asystenta dla rodziny.

3. Realizowanie wsparcia:

 • nawiązanie przez asystenta kontaktu z rodziną, rozeznanie potrzeb i  zasobów jej oraz środowiska lokalnego,
 • opracowanie przez asystenta wspólnie z rodziną katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,
 • bieżące udzielanie wsparcia we współpracy z innymi służbami społecznymi,
 • występowanie w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia,

4. Decyzja o zakończeniu asystentury podjęta w uzgodnieniu z rodziną.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, stwierdzone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;
 2. dokument potwierdzający ciążę;
 3. orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;
 4. opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 5. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 6. orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

6. Formularze do pobrania:

Zaświadczenie lekarskie - ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie

Realizacja: IDcom.pl