Rodzaje uzależnień

 

Fizyczne - uzależnienie charakteryzuje się silnym, trudnym do opanowania pociągiem do zażywania jakiejś substancji (alkohol, narkotyki, papierosy, leki), która zmienia świadomość, a którą przyjmuje się bez względu na destrukcyjne skutki psychosomatyczne, społeczne, a nawet duchowe.

 

Psychiczne - do tych uzależnień możemy zaliczyć takie jak: praca, Internet, telewizor, hazard, gry komputerowe, kupowanie, jedzenie, nadmierna troska o wygląd fizyczny.

 

Społeczne - kiedy mamy do czynienia z uzależnieniem od grupy, które powoduje, że członek takiej grupy dostosowuje swoje zachowanie do tego, jakie wykazują inni członkowie grupy, możemy mówić o uzależnieniu społecznym (socjologicznym).

 

  • Uzależnienie od alkoholu.

 

Alkohol to środek odurzający, silnie wpływający na psychikę, funkcjonowanie organizmu i zachowanie człowieka. Jest znany i pity na całym świecie, co wcale nie oznacza że jest to substancja zdrowa i godna polecenia. Uzależnienie od alkoholu, czyli alkoholizm jest chorobą która zaczyna się rozwijać podstępnie, bez udziału świadomości zainteresowanej osoby. Polega na niekontrolowanym piciu napojów alkoholowych i może doprowadzić do przedwczesnej śmierci. Jest to uzależnienie o największym zasięgu i największej szkodliwości. Alkohol zmienia świadomość, nastrój, wpływa na sposób myślenia, mówienia, poruszania się. Przyśpiesza bicie serca, zmienia ciśnienie krwi. Jest silnym obciążeniem dla wątroby, co u osób nadużywających prowadzi do choroby zwanej marskością wątroby. Alkohol zakłóca funkcjonowanie komórek nerwowych i mózgu, powoduje zaburzenia pamięci, wywołuje zakłócenia równowagi, osłabia refleks, uniemożliwia koncentrację, utrudnia podejmowanie decyzji. Zakłóca działanie zmysłów wzroku, słuchu, mówienia, smaku i dotyku. Powoduje bardzo poważne następstwa społeczne. Alkoholizm zazwyczaj powoduje rozbicie rodziny, rozluźnienie więzów społecznych i zawodowych, zmniejszenie dyscypliny pracy. Dzieci wychowujące się w rodzinie alkoholowej wychowują się w atmosferze nadmiernej lękliwości, nadpobudliwości, ucieczek, awantur, przemocy fizycznej i psychicznej. W takiej rodzinie brakuje miłości, akceptacji, współpracy i wzajemnego szacunku. Alkoholizm jest chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną chorobą. Może jednak być powstrzymywana, jeżeli osoba uzależniona podejmuje systematyczną terapię w placówce odwykowej.

 

  • Uzależnienie od nikotyny

 

Palenie tytoniu to nie tylko farmakologiczne uzależnienie od nikotyny, ale przede wszystkim nawyk. Palenie tytoniu pozostaje nadal olbrzymim problemem nie tylko wśród dorosłych i wśród dzieci i młodzieży. Uzależnienie od papierosów rodzi się niespostrzeżenie. Najpierw wypalasz pierwszego papierosa, potem drugiego, aż wreszcie spostrzegasz, że już wypalasz całą paczkę dziennie. W miarę upływu czasu pojawia się postępujące przyzwyczajenie biologiczne uzależnienie od tytoniu. Palenie tytoniu zwiększa zachorowalność związaną z powstawaniem wielu chorób układu trawiennego, oddechowego i krążenia. Palenie powoduje skutki społeczne i finansowe. Obecnie obowiązuje zakaz palenia tytoniu w miejscu publicznym.

 

  • Uzależnienie od narkotyków

 

Narkomania, czyli uzależnienie od narkotyków – środków odurzających, substancji psychoaktywnych – to choroba, która zagraża coraz większej liczbie młodych ludzi. Do tych środków zalicza się środki nasenne, farby, lakiery i kleje oraz wiele innych produktów. Jest postępująca, ciężka i śmiertelna. Jej istotą jest fizyczna i psychiczna zależność od różnego rodzaju środków zmieniających świadomość. Narkomania jest chorobą, którą można i trzeba leczyć, której nie wolno się poddawać odbierając sobie szansę na normalne życie. Narkotyki degradują cały organizm wyniszczają wszystkie organy wewnętrzne, powodują zaburzenia pamięci, spowolnienia toku myślenia, zaburzenia emocjonalne, nieprawidłowy rozwój emocjonalny, utratę wartości moralnych, agresję i drażliwość, trudności w nauce i w pracy oraz brak wytrwałości w realizacji celów. Powody dla których młodzi sięgają po narkotyki to: chęć zwrócenia na siebie uwagi, ciekawość, nuda, presja grupy, naśladowanie innych, bunt przeciw dotychczasowym wartościom, różnego rodzaju problemy i konflikty oraz sytuacje trudne z którymi młody człowiek nie potrafi sobie poradzić. Uzależnienie narkotyczne jest chorobą która sprawia przede wszystkim ogromny ból fizyczny i psychiczny.

 

 

 PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM

 

  Najważniejsze sposoby przeciwdziałania uzależnieniom to:

 

  • Umiejętność asertywnego odmawiania i opierania się nałogom.

 

Asertywność – termin oznaczający posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw. Asertywność to umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych. Rozmowa z drugim człowiekiem bywa dobrym lekarstwem w kłopotach. Pamiętaj że narkotyki i alkohol to nie sposób na problemy. W przypadku jakichkolwiek trudności w życiu zwróć się o pomoc do bliskiej ci osoby.

 

  • Spędzanie wolnego czasu na rozwijaniu swoich zainteresowań i hobby. 
  • Uczestnictwo w różnego rodzaju prelekcjach organizowanych w terenie zamieszkania.

 

 

 PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO

 

KROK 1 - zgłoszenie

 

Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe, należy wypełnić wniosek i złożyć go w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na leczenie odwykowe można skierować osobę, która:

- powoduje rozkład życia rodzinnego,

- demoralizuje nieletnich,

- systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny,

- uchyla się od pracy.

 

KROK 2 - gromadzenie informacji

 

GKRPA zbiera informacje na temat osoby zgłoszonej - z policji, izby wytrzeźwień, pomocy społecznej. Na spotkanie z Komisją zaprasza się osobę zgłoszoną.

 

Możliwe są następujące wersje wydarzeń:

 

Wariant 1 - osoba zaproszona na rozmowę zgłasza się na posiedzenie Komisji

 

Prowadzenie rozmowy motywującej i motywowanie do terapii. Jeżeli osoba uzależniona podejmie decyzję o dobrowolnym leczeniu podpisuje w siedzibie Komisji zobowiązanie, iż w ciągu 2 tygodni zgłosi się do wybranej placówki celem podjęcia leczenia, w przeciągu 1 miesiąca dostarczy Komisji pisemne poświadczenie zgłoszenia się na leczenie, a po 6 miesiącach pisemne poświadczenie kontynuowania leczenia odwykowego.

 

Jeżeli osoba zgłaszająca się na zaproszenie Komisji oświadcza, iż nie ma problemu alkoholowego, a zgromadzone informacje dowodzą uzależnienia od alkoholu, sprawa kierowana jest do Sądu Rejonowego.

 

Wariant 2 - osoba zaproszona na rozmowę nie zgłasza się

 

Ponownie zostaje wysłane wezwanie wraz z informacją, iż w przypadku nie stawienia się na posiedzeniu Komisji, sprawa zostanie skierowana do Sądu Rejonowego.

 

Wariant 3 - osoba zgłoszona nie stawia się na żadne wezwanie

 

Komisja kieruje do Sądu Rejonowego wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

 

KROK 3 - Kierowanie wniosku o przymusowe leczenie do Sądu

 

KROK 4 - Orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu


Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Na terenie Gminy Rogów została przeprowadzona Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych.

Raport ma na celu przedstawienie wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych w 2018 roku, obejmujących podstawowe problemy społeczne związane min. z: nadużywaniem alkoholu, nikotyny, dopalaczy i narkotyków, przemocą w rodzinie oraz  w środowisku szkolnym.

Dane dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych uzyskane zostały w drodze anonimowych badań ankietowych przeprowadzonych w Gminie Rogów wśród trzech grup reprezentujących trzy lokalne środowiska:

1) dorośli mieszkańcy gminy

2) dzieci i młodzież szkolna z terenu gminy

3) sprzedawcy i właściciele punktów sprzedaży alkoholu.

Dane pochodzące z badań ankietowych uzupełniono o dane na temat funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami raportu. <<  Zobacz Raport


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że zajmujemy się profilaktyką uzależnienia od alkoholu. Osoby, które chciałyby porozmawiać o kłopocie uzależnienia, swoim, bądź bliskich osób zapraszamy do skorzystania z porady w jednym z dwóch Stowarzyszeń AA.

 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH 17.00-20.00

 

Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy

„ OSTOJA”

Adres: Staszica 34, 95-040 Koluszki

Telefon: 44 714 23 40

 

Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy

 „VIOLA”

Adres: Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny

Telefon: 46 874 25 80

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie

Realizacja: IDcom.pl