Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie reprezentowany przez Kierownika Panią Danutę Cegielską zwany dalej Administratorem.
 2. Został powołany inspektor ochrony danych Pan Paweł Wawrzyniak z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pawel.wawrzyniak@interia.com
 1. Pana/Pani dane osobowe i/lub dane osobowe osób, nad którymi sprawuje Pan/Pani opiekę  prawną będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a), c), i d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
  o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1.
 2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pochodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą i/lub ich opiekunów prawnych oraz służb, organów administracji publicznej, sądów, komorników sądowych, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie i na podstawie przepisów prawa, a przetwarzane są wyłącznie przez upoważnionych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.
 3. Pana/Pani dane osobowe i/lub dane osobowe osób, nad którymi sprawuje Pan/Pani opiekę  prawną będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z:
 • ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
 • ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 •  ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna;
 • ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;
 •  ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny;
 • ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych;
 • ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne;
 •  ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;
 • ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym;
 • ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 •  ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 •  ustawą z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu oraz sprostowania swoich danych osobowych i/lub danych osobowych osób, nad którymi sprawuje Pan/Pani opiekę prawną, prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Administrator informuje, że ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
 3. Okres przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Administratora wynika z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
 4. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa podmiotom, tj.: służbom, organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze, komornikom sądowym, państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Opublikowano: 25 maja 2018 13:54

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 374

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie

Realizacja: IDcom.pl