Informacja dotycząca Rodzin Wspierających

 (link otworzy duże zdjęcie)

Rodziny wspierające

INFORMACJA DLA RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE PRZEŻYWAJĄ TRUDNOŚCI W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECI

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie w oparciu o art. 29 ust. 1, 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111) zaprasza do współpracy rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ. Zadaniem rodziny wspierającej, przy współpracy asystenta rodziny, jest pomoc rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą pomocy w sprawowaniu opieki i wychowania dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi).

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywana jest umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona jest do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

● istnieje problem alkoholowy,

● nie ma stałego źródła utrzymania

● występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi

● członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską

● członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji

● skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

● występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Rodziny chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów, tel. 46 874 84 75.

Opublikowano: 31 lipca 2019 09:55

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 383

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie

Realizacja: IDcom.pl